Page 881 - LMS_Catalog_65
P. 881

      7 6
7 6
7 6
7
5 5
6 6
5 5
6 6
0 0 6
7
7 0
Coolant Hose, Standard Straight Hose,
V Belt, Gen, w/ 49 1/2" Belt
15495

Transmission to Heat Exchanger.........................5..6..0..2..0...................S...B...1..2.................................................................................................................
 ENGINE ACCESSORIES
869
4TH-82E L1
L4 3.5L (211) V-Belt, Alt...................................................... 15301
V - B e l t , A l t & W P , W / R a d i a t o r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. . 7. . 3. . 9. . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. . B. . . 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.0L L1
Continental Elite Belts (Formerly Goodyear)
V-Belt, Alt...................................................... 15301

V-Belt, PS & WP.................................................1..5..5..6..5............................L..1.......................................................................................................... Year Accessories Part No. Year Accessories Part No.

..4..7..0...........................V...-.B..e..lV.t.,.-.GB..e.e.l.nt.,..A..l.t..&....W...P..,..R...a..w...W....a..t.e..r.......................2...2...3...7...0.1..57...54...97...50............................V...-..B...e..l.t..,...FG...H.e...Pn....B...e..l.t.,..A..l.t.......32...L2...32...72...0......................... .................................V...-.B..e..lVC.t.,.-o.WB.o.e.lP.al.t.n.,..t.P..H.S..o..&s..e.W.,...S..P..t.a..n..d...a...r..d...S...t.r..a..i.g..h..t..H...o...s..e..,......1..7..4..3..21..5..5..6..5............................V...-.B...e..l.t.,..W....P........1..57..34..3..52.........................

..4..7..0...........................V...-.B..e..lVT.t.,.h-.ABe..cer..mcl.t.e,.o.sA.s.stl.tao..&tr.y.T..WDo...rPE.i.v.x.e..h.,.a.w.u../s..4t..5E...l.1b../o.2.w."..b..e..l.t................1..7..4..5...6.51..67..04..27..0...........................V...-..B..e..l.t.,..WA..c.P.c..e..s..s..o..r.y...D...r..i.v..e..,..w.../..4..5...1.../..2..."...b..e..l.t................1..57...34...35...56......................... .................................V.6..-C.B..Xe..lMC.t.,.o.-A.oE.c.l.aTc..neE..ts..Hs.o.o.r.sy..e.D.,..Sr.i.vt.ae..n,..dw..a./.r.4d..9.S.".t.Br..ae.i.gl.t..h...t...H...o..s..e...,........1..7..4..9..1............................Y...S...E..V1...2-.B..e..l.t.,..A..c..c..e..s..s..o..r.y...D...r.i.v.e..,..w.../..4..9.."..B..e..l.t.....................1..7..4..9..1........................
 V8 5.0L (305) Marine
 V-Belt, Alt & WP, Raw Water...............................1.5..5..9..5....................S...V..E...1..2.......................................................................................................... Model Eng. Description Continental Elite Model Eng. Description Continental Elite
 Coolant Hose, Standard Straight Hose, Oil.............................................V..-.B...e..l.t.,..A..l.t............................................................1..5..3..0..1.........................      
 Cooler to WP, Raw Water...................................5..6..0..2..0....................S...V..E...8............................................................................................................      
Coolant Hose, Standard Straight Hose,...................................................L..1......................................................................................................... 
YANYMANARMThAeRrmostat To Exhaust Elbow.............................5..6..0..2..0..............Y....A...N....M..V..A-..B..eR..l.t.,..A..l.t.............................................................1.5..3..0..1......................... NT7054M.L7HL-DTE YNST7B01M2
VL48 35.57L (231510) L1


..0..2..0...................N...T...8..6..M......TC..r.o.a.on..lsa..mn..t.i.sH..s.o.io.s.n.e..,t.o.S..tH.a..en..ad..ta..Er.d.x..cS.h.t.ra.a.n.i.g..he..tr..H...o...s..e..,..O...i.l..........5..6..0..2..0....................YN...ST...8B...68..M.......................................................................................................... 
4LH-CToEoler to WP, Raw Water...................................5..6..0..2..0............................L..1.......................................................................................................... V-BelCLt,4oAo3cla.c5neLtsHs(2o1rsy1e)D, Srivtaen, dWa/rd36S"trBaeiglth..t..H..o..s..e..,.......1..7..3..6..1...................................V...-.B..e..l.t.,..FA..Hc..c.P.e..sB..se.o.l.tr.,y..A.D.l.t.r.i.v..e...,...W..../..3..6.."..B...e...l.t....................31..L7..32..62..10........................

..0..2..0...........................V..-..B..e..lT.Lt.,r.6.aA.n.c.s.c.m.e..si.s..so..iro.y.n..D.t.o.r.iv.H.e..e,..aw..t./.E.5.x.0.c."h..Ba..en..lg.t.e..r.......1..7..5...0..1.5..6..0..2..0............................VL..-.1..B...e..l.t.,..A..c..c..e..s..s..o..r.y...D...r.iv..e..,..w.../..5..0.."..B..e..l.t.....................1..7.5..0..1......................... PMX46LH-CToHoElant Hose, Molded Hose, Transmission to................................P...M...X..V.6..-.B..e..l.t.,..F..H...P...B..e..l.t.,..A..l.t.............................................3..L..2..2..0........................ HL4ea3t.5ELxc(h2a1n1g) er...................................................6..0..1..1..7...........................V..-..B..e..l.t.,..W...P.............................................................1..5.3..3..5.........................
..4..7..0...........................V...-.B..e..lVC.t.,.-o.GB.o.e.el.al.nt.n,.t.Aw.H.l./t.o.4&.s.4.e.W.,1..M/P.2..o"..lBd..e.e..dl.t...H...o..s..e...,...H...e..a..t..E...x..c..h..a..n..g..1.e..5.r..4..4..6.1..7..4..7..0...................Y...S...E..V8...-..B..e..l.t.,..G...e...n..,..w.../..4..4...1../.2.."..B..e..l.t.......1..5...4...4...6......................... 
.................................V...-.B..e..ltC.to.,.o.GE.o..exl.ah.n.na.,.tu.w.Hs./.to.4.sE.9.el.b.,1.o.S/.2w.t."a..nB..de..al.t.r.d...S...t..r..a...i..g...h..t..H...o..s..e...,........1..5..4..9..5.6..0..1..1..3...........................V.L...-.1.B..e..l.t.,..G...e...n...,...w.../..4..9...1../.2.."..B..e..l.t.......1..5..4...9...5......................... 
..0..2..0...................S...B...1..2........CT..r.o.a.on..lsa..mn..t.i.sH..s.o.io.s.n.e..,t.o.S..tH.a..en..ad..ta..Er.d.x..cS.h.t.ra.a.n.i.g..he..tr..H...o...s..e..,..H...e..a..t.......5..6..0..2...0....................S...B...1..2V..-..B...e..l.t..,...F...H..P....B..e..l.t.,..A..l.t.......3...L...2...2...0......................... 
L41TH-E8x2cEhanger to Intercooler......................................5..6..0..2.8............................VL..-1.B...e..l.t.,..W...P............................................................1..5..3..3..5......................... 6CXME-ETE YSM12
V-BelLt,4A3lt.5..L...(.2..1..1..)......................................... 15301 V-Belt, Alt...................................................... 15301 .3..9..1....................S..B...8...........VL..-6.B...e.l.t.,..A...lt..&....W...P...,..W.../..R...a..d..ia..t.o..r..............................1..7..3..9..1....................S..B...8...L..1..........................................................................................................
L51.0LV-Belt, Alt............................................................1..7..4..4..2...........................I.Ln..1s..t.a..p..o..w..e..r...B..e..l.t.,..V..-.B...e..lt.,..W....P..................................8..3..1..9..0..................... 6LY-UTE V-Belt, Alt...................................................... 13265
V-BelVt,8A5lt.0..L....(.3..0..5..)........................................ 15301 V-Belt, Alt...................................................... 15301 
.5..9..5....................S...V..E...1..2......VL..-6.B..5.e..l2.t.,L..A.(.l.3t.1.&.6..W)....P..,..R..a..w....W...a..t.e..r................................1..5..5..9..5....................YS...SV..ME...1.8..2..........................................................................................................
.5..6..5............................L..1......V..-.B...e..lt.,..AP...lS.t..&...W.W..P.P...................................................1..75..5..46..15............................L..1..........................................................................................................
.................................V..-.B...e..lC.t.,.o.A.o.l.lta..n..t..H...o...s..e..,..MS...to.a.l.n.d..d.e..a.d..r..d.H..o.S..s.t.re.a.,.i.gW..h..t.P..H..o.T.s.o.e..,H..O.e..ai.l.t..1...5..3..0..1....................................IV.n.-.sB..t.ae..pl.t..o,...wA...le.t.r..B..e..l.t.,..V...-..B..e..l.t.,..W...P..................................81..35..13..90..01......................... 
.0..2..0....................S...V..E...8........EC..xo..co..hl.e..r..t.o...W....P...,..R..a..w....W...a..t.e..r....................................65..06..10..12..70....................S...V...E...V.8..-.B...e..l.t.,..A...l.t.............................................................1..3..2..6..5......................... ..................................L..1.....C...o..o..l.a..n..t..H..o..s..e..,..S..t.a..n..d..a..r.d...S..t.r..a.i.g..h..t..H...o..s.e..,....................................................L...1.........................................................................................................

..0..2..0...........................V..-..B..e..lT.t.,h..Ae..lr.tm...o..s..t.a..t..T..o...E...x..h..a..u..s..t..E..l.b..o..w.......................1..5...3..0..1.5..6..0..2..0............................V..-..B...e..l.t.,..A..l.t.............................................................1.5..3..0..1......................... YSB152.7L YSB12
L1 V8 5.7L (350) L1
  69 .5..9..5............................V..-.B...e..lVt.,.-.FB...He..lP.t.,.B.A..el.t.l.t&.,..AW..l.t.P...,..R..a..w....W...a..t.e..r.......................3..L..2..2..0.1..5..5..9..5............................V..-.B...e..l.t.,..F...H...P...B...e..l.t.,..A..l.t............................................3..L..2..2..0.........................
.5..6..5............................V..-.B...e.l.Vt.,.-.WB...e.P.lt..,...P...S....&....W...P...........................................1..5..3..3..51..5..5..6..5............................V..-.B...e.l.t.,..W....P............................................................1..5..3..3..5......................... .........................Y...S..B...8........C...o..o..la..n..t..H...o..s.e..,..S...t.a..n..d..a..r.d...S..t.r.a..i.g..h..t..H..o..s..e..,..O...i.l.....................................Y...S..B...8............................................................................................................
.0..2..0............................L..1......C..o..o..l.e..r..t.o...W....P..,..R..a..w....W...a..t.e..r....................................5..6..0..2..0............................L..1.......................................................................................................... .................................V...-.B..e..lC.t.,.o.F.o.H.l.a.P.n..tB..He..ol.t.s,..eA..,l.t.S..t.a..n..d..a..r.d...S...t..r..a..i..g..h..t..H...o..s..e...,........3..L..2..2..0...................................V...-.B..e..l.t.,..F..H...P....B..e..l.t.,..A..l.t.............................................3..L..2..2..0........................
..0..2..0...........................V..-..B..e..lT.t.,h..We..r.Pm...o..s..t.a..t..T..o...E...x.h..a..u..s..t..E..l.b..o..w.......................1..5...3..3..5.5..6..0..2..0............................V..-..B...e..l.t.,..W...P.............................................................1.5..3..3..5......................... YSE162CXM-ETE YSE12
L1 L6 L1
.................................V...-.B..e..lC.t.,.o.F.o.H.l.a.P.n.t.B.H.e..ol.t.s,..eA..,l.t.M...o..l.d...e...d...H...o..s..e...,...T...r.a..n..s..m....i.s..s..i.o.n...3t.o.L..2..2..0...................................V...-..B..e..l.t.,..F..H...P....B..e..l.t.,..A..l.t.............................................3..L..2..2..0........................
..1..1..7...........................V..-..B..e..lH.t.,.e.W.a..tP..E..x..c.h..a..n..g..e..r............................................1..5..3...3..5.6..0..1..1..7...........................V..-..B..e..l.t.,..W...P.............................................................1..5.3..3..5.........................
 

   .........................Y...S...E..8........C...o..o..la..n..t..H...o..s..e..,..M..o..l.d..e..d...H...o.s..e..,..H...e..a..t..E..x..c.h..a..n..g..e..r.................................Y...S...E...8............................................................................................................ 
..1..1..3...........................L...1.....t.o...E...x.h..a..u..s..t..E..l.b..o..w...................................................6..0..1..1..3...........................L...1......................................................................................................... .................................V..-.B...e..lCt.,..oF.o..Hl.a.P.n..t.B.H.e..ol.t.s,.e.A.,.l.tS...t..a...n...d...a..r..d....S...t.r.a..i.g..h...t...H...o..s..e..,..H..e..a.3.t.L...2...2..0....................................V..-.B...e..lt.,..F...H..P....B...e..l.t.,..A..l.t............................................3..L..2..2..0.........................

..0..2.8............................V..-.B...e..lE.t.,x..Wc..h.P.a..n..g..e..r..t.o...I.n..t.e..r.c..o..o..l.e..r...............................1..5..3..3..5.5..6..0...2..8............................V..-.B...e..l.t.,..W...P............................................................1..5..3..3..5......................... Y S M 61 C2 X M E - E T E Y S M 1 2
L1 L6 L1 .4..4..2...........................I.n..s..t.a..p.V.o.-.wB..e..lr.t.,.B.A.e..lt.t.,..V..-.B...e..lt.,..W....P..................................8..3..1..9..01..7..4..4..2...........................I.n..s..t.a..p..o..w..e..r...B..e..l.t.,..V..-.B...e..lt.,..W....P..................................8..3..1..9..0.....................
V6-LBYe-ltU, ATlEt...................................................... 13265 V-Belt, Alt...................................................... 13265 YSM8 L6 5.2L (316) YSM8
..5..4..1............................L..1.....V...-.B..e..l.t.,..A..l.t..&....W...P....................................................1..7..5..4..1............................L..1......................................................................................................... .................................I.n..s..t.a..pC.o..ow.o..el.a.r.n.B.t.e.H.l.t.o,..sV.e.-.,.B.M.e..lo.t.,l.d.W.e..dP...H..o..s..e..,..W....P.....T..o...H..e..a..t.8..3..1..9..0....................................I.n..s..t..a...p..o..w...e..r..B..e..l.t.,..V..-..B..e..l.t.,..W...P..................................8..3..1..9..0......................... .1..1..7...........................V...-.B..e..l.Et.,.x.A.c.hl.t.............................................................1..3..2..6..56..0..1..1..7...........................V...-.B..e..l.t.,..A..l.t.............................................................1..3..2..6..5.............
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
......
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
......
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
BELTS
   879   880   881   882   883